Rekordlite sjøis i Arktis for oktober

Utbredelsen av sjøis i det arktiske havområdet endrer seg fra år til år. Figuren viser den månedlige isutbredelse i Arktis for hver måned tilbake til 1979. Tallene i hver celle angir arealet i millioner km2. Fargeskalaen angir avvik fra gjennomsnittlig månedsareal, med rødt (mindre is) og blått (mer is). I tillegg er rekordår med minst isutbredelse markert med røde tall.

Rank of Arctic monthly sea-ice extent
Månedlig sjøisutbredelse siden 1979 i Arktis. Isutbredelsesverdier er beregnet fra EUMETSAT OSI SAF sjøis produkter.

Oktober 2019 føyer seg inn i rekken av måneder som hadde rekordlite sjøis i Arktis. Også april hadde minimumsrekord i år, og bare innenfor de seneste 8 år har alle 12 måneder opplevd en minimumsrekord. I tillegg har månederne april til august nestlaveste verdier. 2019 kan dermed karakteriseres som et år med tidlig start av issmelting og uvanlig sen oppstart av gjenfrysing. Dette vises også i sesongkurvene under.

Arctic seasonal sea ice extent
Arktis sjøisutbredelse for 2019 (svart og rød), sammenlignet med henholdsvis de seneste 5 år og de 2 tidligere minimums rekordår (2007 og 2012).
Daglige isutbredelsesdata er prossesert av EUMETSAT OSI SAF.

Det er spesielt havområdene nord for Sibir og Alaska som har opplevd en kraftig reduksjon i isdekket. På kartet vises anomalien av iskonsentrasjonen i oktober 2019 i forhold til gjennomsnittlig oktober-iskonsentrasjon i referanseperioden 1981-2000. I lilla områder har iskonsentrasjonen i år vært minst 20% lavere enn referanseperioden. Det grønne område langs iskanten i Framstredet er eneste plass hvor iskonsentrasjonen har vært 20% høyere enn referansen.

Arctic sea ice anomaly for October 2019
Arktis anomali for sjøiskonsentrasjon for oktober 2019 relativ til oktober middelverdi for referanseperioden 1981-2000.