Meteorologisk institutts sjøisdata brukes i FNs klimapanel sin sjette hovedrapport

Vi er stolte over at våre sjøisdata brukes og siteres i FNs klimapanel (IPCC) sin sjette hovedrapport (AR6)! Første delrapport ble utgitt tidlig i august. Sjøisdataene våre brukes - sammen med sjøisdata fra amerikanske NSIDC - som grunnlag for vurderingene av sjøisutbredelsen i Arktis og Antarktis i kapittel 2 om endringer i klimasystemets tilstand (Changing state of the climate system), og i kapittel 9 om endringer i hav, kryosfære og havnivå (Ocean, cryosphere, and sea level change).

Rapporten fastslår at menneskelig påvirkning svært sannsynlig er hoveddrivkraften bak endringene i sjøisforholdene i Arktis. Her har utbredelsen av sjøis avtatt med 40% i september mellom tiårsperiodene 1979 – 1988 og 2010 – 2019. For mars er det en reduksjon i 10% fra 1979 til 2020. Det har ikke vært noen tydelig trend i Antarktis over perioden 1979 – 2020 på grunn av regionale motstridende trender og stor intern variasjon.

FIGUR: Trender i sjøisareal for Arktis (venstre) og Antarktis (høyre) som vist i FNs klimapanel sin sjette hovedrapport (rapportens figur 2.20 i kapittel 2). OSI SAF-dataene produseres ved Meteorologisk institutt og er vist i lysegrønt, sammen med to sjøisdatasett fra amerikanske NSIDC vist i rødt og blått.

FIGUR: Sjøisarealet i Arktis i september basert på satellittobservasjoner (sort, tykk linje) sammen med CMIP6 modellsimuleringer (fargede linjer) for fem scenarier med ulike mengder utslipp av drivhusgass (GHG). For scenarier med middels og høye utslipp projiseres Arktis til å være praktisk talt isfritt i september ved midten av dette århundret. Figuren er en tilpasning fra hovedrapportens figur SPM.8 (2021) (http://www.climate-lab-book.ac.uk/2021/adding-observations/).

Kilde:

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [MassonDelmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.