Meteorologisk institutt deltar på ARCSAR-LIVEX-øvelsen!

Fra 28. august til 1. september 2022 deltok ansatte fra Vervarslinga i Nord-Norge på 'LIVEX'-øvelsen til ARCSAR (Arctic and North Atlantic Security and Emergency Preparedness Network)-prosjektet. Fem av de ansatte (Alistair Everett, Trond Robertsen, Penelope Mae Wagner, Eirin Walstad Ristesund og William Copeland) reiste til Svalbard for å delta som passasjerer, mens Ola Bakke Aashamar var Meteorologisk institutts representant ved Hovedredningssentralen i Bodø.  

ARCSAR er et EU-prosjekt under EUs rammeprogram for forskning, Horizon 2020. Hovedmålet er å etablere det første formelle sikkerhets- og beredskapsnettverket for Arktis og Nord-Atlanteren. Prosjektet ledes av Hovedredningssentralen Nord-Norge, og konsortiet har 20 partnere fra 12 land. Sysselmesteren på Svalbard, Kystverket og forbundet for cruiseoperatører i Arktis (the Association of Arctic Expedition Cruise Operators - AECO) bidro til at øvelsen på Svalbard kunne gjennomføres. Gjennom øvelsen fikk partnere i ASCAR-prosjektet muligheten til å delta i en "live" søk- og redningsøvelse hvor eksperter innen sikkerhet og beredskap demonstrerte prosedyrer, avvik og utfordringer ved en hendelse. Dette bragte sammen representanter fra de nasjonale kystvaktene fra Norge, USA, Storbritannia, Finland, Island, Canada og Færøyene, og legger til rette for økt internasjonalt samarbeid.

Representantene fra Meteorologisk institutt, fra venstre til høyre på venstre bilde: Alistair Everett, Trond Robertsen, Penelope Mae Wagner, Eirin Walstad Ristesund og William Copeland. Trond Robertsen klar for evakuering (øverst til høyre) og Trond Robertsen og Alistair Everett i redningsflåta i påvente av redning (nede til høyre).

 

Øvelsen fant sted på ekspedisjonsskipet M/S Quest. De første tre dagene ble tilbragt i fjordene langs vestkysten av Svalbard, med aktiviteter som landgang med zodiac-båter, søk- og redningspresentasjoner og diskusjoner, før den praktiske LIVEX-øvelsen fant sted 31. august.

 

Bilder fra vestkysten av Svalbard: Tinayrebukta (venstre) og Lillehookfjorden (høyre). Alle foto: William Copeland

 

På morgenen 31. august brøt en simulert brann ut i maskinrommet til M/S Quest, og en evakuering av passasjerer og mannskap ble igangsatt. De ‘skadde’ passasjerene mottok førstehjelp på ulike steder og etter behov. Samtidig kommuniserte Kystvakta og ulike søk- og redningsutøvere for å gjennomføre en effektiv redningsaksjon. Evakueringen skjedde med helikopter, livbåter og redningsflåter, og alle de evakuerte ble samlet på Kystvakta-skipet KV Barentshav ved avslutningen av redningsøvelsen. Det norske militære redningshelikopteret SAR Queen var i bruk for å evakuere passasjerer, men også for å teste ny teknologi som kan hjelpe med å lokalisere mennesker ut fra et generert telefonsignal, uavhengig av telefondekning.

 

Ulike stadier av LIVEX-øvelsen: SAR Queen i aksjon (øverst til venstre), M/S Quest "i brann" (nederst til høyre), registreringen av evakuerte ombord KV Barentshav (øverst til høyre), og taustigen brukt til å gå ombord i KV Barentshav sett fra livbåten (nederst til venstre). Alle foto: William Copeland.

 

Over en femdagersperiode ble det avholdt presentasjoner og diskusjoner av situasjoner der informasjon og kunnskap om risikovurdering er relevant og hvor økt bevissthet kan brukes til å redusere potensiell risiko for liv og helse i framtida. Gjennom LIVEX-øvelsen har kvalifiserte analytikere vurdert hendelsen fra ulike ståsteder, og funn har blitt rapportert og evaluert i en gjennomgang ("hot-wash") etter den praktiske delen. Denne typen LIVEX-øvelser kan avdekke mangler og avvik i koordinasjon, beredskap, kompetanse og kommunikasjon i tilfellet en reell hendelse på sjøen. Dette er det første internasjonale prosjektet som fokuserer på en formell søk- og redningsberedskaps-aktivitet i samarbeid med cruise-industrien, en stadig økende sektor i arktiske områder.

 

En presentasjon i samarbeid mellom e-GEOS og Meteorologisk institutt om nåværende produkter og framtidige muligheter ved bruk av satellittdata fra COSMO SkyMed.

 

Istjenesten presenterte sammen med e-GEOS nåværende produkter og tjenester, samt bruk av 2. generasjon COSMO SkyMed for framtidige nødrespons i isdekket farvann. Med utgangspunkt i en case-studie av en hendelse utenfor nordøstkysten av Grønland, ble COSMO SkyMed-bilder brukt for å presentere hva som tilbys per i dag, og hva som kan bli tilgjengelig i framtiden for søk- og redningsutøvere.

Erfaringer fra LIVEX-øvelsen ble i etterkant diskutert internt på debrief-møte i Tromsø. Erfaringene fra øvelsen, og deltakelsen i ARCSAR-prosjektet som helhet, vil brukes til å forbedre tilgangen til sjøis- og værdata for nødsituasjoner, og vil bidra med å øke kjennskapen til relevante produkter og tjenester fra Meteorologisk institutt innad i søk- og redningsmiljøet. Prosjektet vil også gi råd på et overordnet nivå til hvordan industrien kan støtte både Istjenesten og søk- og redningsutøvere gjennom å forbedre kommunikasjonskanaler og tilby rask tilgang til aktuelle satellittbilder.