OSI SAF Sea Ice Index v2.1 - nye klimaindikatorer for sjøis

På vegne av OSI SAFs sjøis-team er det en glede å presentere den nye OSI SAF Sea Ice Index v2.1 (OSI SAF SII v2.1). 

Sjøisindeksen er utledet fra OSI SAFs globale sjøiskonsentrasjonsprodukter (OSI-450 & OSI-430-b), som er basert på satellittmålinger fra passiv mikrobølgeinstrumenter. Dataene dekker de siste drøye 40 årene, fra 1979 og fram til nåtid. 

Indeksen består av informasjon om både sjøisutbredelse og sjøisareal.

Sjøisutbredelse (venstre) og sjøisareal (høyre) for en gitt måned basert på daglige verdier for den nordlige halvkule. 

 

Både sjøisutbredelse og sjøisareal er mål på isdekket i et område, og sjøisutbredelse er alltid større enn sjøisareal. Dette framgår også av figurene over som viser tidsserier for sjøisutbredelse og sjøisareal for Arktis i september måned. Sjøisareal er det totale arealet sjøisen dekker, mens sjøisutbredelse her er definert som det totale arealet som har mer enn 15% iskonsentrasjon. Det medfører at sjøisutbredelse også vil inkluderer områder med isfritt vann som kan befinne seg mellom isflakene. Disse områdene kan utgjøre mange kvadratkilometer. I noen tilfeller er det mest hensiktsmessig å bruke sjøisarealdata, mens i andre situasjoner blir det mest dekkende å bruke data for sjøisutbredelse.

Fra den nye sjøisindeksen lages det oppdaterte sett med grafer (.png) som visualiserer trender og utvikling i sjøisen på global, hemisfærisk og regionalt nivå. Under vises eksempler på de ulike typene grafer som nå er tilgjengelig.

Daglige tidsserier for sjøisutbredelse for den nordlige halvkule

“daily-all”

Daglig sjøisutbredelse for alle tilgjengelige år har blitt plottet med en egen farge for hvert år. Fargene er valgt slik at årene fra samme tiår henger naturlig sammen.

“daily-5years”

Daglig sjøisutbredelse fra inneværende år har blitt plottet sammen med fargede linjer for de siste fem årene (blått til lysegrønt). Merk at inneværende år er vist med en kombinasjon av sort og rød linje. Dette representerer de ulike metodene som ligger til grunn for dataene: sort linje viser til ICDR-data, og rød linje viser til nær-sanntidsdata (NRT). En beskrivelse av ICDR og NRT finnes her.

Medianen for sjøisutbredelse samt 10/90- og 25/75-persentiler, alle relativt til referanseperioden 1981-2010, vises i grått.

“daily-2years”

Denne grafen likner på den over (“daily-5years”), men her vises to utvalgte år i tillegg til inneværende år. For nordlige halvkule vises de to årene som har rekordlav sjøisutbredelse. For sørlige halvkule vises de to årene som innehar minimums- og maksimumsrekordene for sjøisutbredelse.

Igjen vises medianen for sjøisutbredelse og 10/90- og 25/75-persentiler, relativt til referanseperioden 1981-2010, i grått. I tillegg markerer stiplede linjer rekordhøye og rekordlave daglige verdier hentet fra det fulle datasettet fra 1979 fram til og med foregående år.

 

Månedlige middelverdier er også tilgjengelig. Månedlige tidsserier, inkludert trender, plottes for hver måned som vist i de øverste figurene på denne siden. I tillegg lages følgende figurer fra månedlige data:

Månedlig middelverdi for sjøisutbredelse for den nordlige halvkule

“monthly-all”

Månedlige middelverdier for sjøisutbredelse plottes for alle tilgjengelige år med data. De to månedene som representerer maksimum- og minimumsutbredelse er markert, og trendlinjer er inkludert for disse. For alle grafer som viser data fra nordlige halvkule representerer mars og september henholdsvis maksimum og minimum. For grafer som viser data fra den sørlige halvkule er det henholdsvis september og februar som viser maksimum og minimum.

“monthly-values”

I denne tabellen er månedlige middelverdier for sjøisutbredelse oppført ved verdi i millioner kvadratkilometer. Rad/kolonne representerer år/måned. Hele tidsserien fra 1979 til i dag er vist.

Bakgrunnsfargen viser rangering av sjøisutbredelsesverdier på månedsbasis. Mørkerød celle med røde tall viser rekordlav isutbredelse for denne måneden. Mørkeblå celle med grønne tall viser rekordhøy isutbredelse for denne måneden.

“monthly-ranks”

Denne grafen er veldig lik den over. Forskjellen består i at tallene nå for hver måned viser rangering av sjøisutbredelse for denne måneden. "1" viser til rekordlavt sjøisnivå for denne måneden, og "41" eller "42" viser til rekordhøyt nivå.

 

I eksemplene over er det kun sjøisutbredelse som er vist, og kun for den nordlige halvkule. Tilsvarende grafer finnes for alle områder og også for sjøisareal.

Oppdaterte grafer er tilgjengelige fra cryo.met.no sin webside og fra OSI SAF- websiden.

Datafilene (.txt and .nc) er også tilgjengelig og kan lastes ned fra cryo.met.no sin webside eller direkte fra OSI SAF sin FTP-server

 

Mer informasjon om Sea Ice Index v2.1 finnes i brukerveiledningen her.