Fortsatt mye snø i Norge

Vi nærmer oss juni, og 60% av Norge er fortsatt dekket av snø. Dette er betydelig mer enn hva som har vært vanlig for de seneste årene. I fjor på denne tiden var ca 30% av landet snødekt, mens den varme våren 2018 ga en snødekning på omtrent 10% i månedsskiftet mai/juni.

Figuren over viser andelen snødekt areal for Fastlands-Norge fra 2016 og fram til 28. mai 2020. Hvert år er angitt med en egen farge. Kilden til tallene er daglige snøkart laget fra satellittmålinger gjort med optiske instrumenter. For å avlede snødekke fra denne typen instrument må sola stå tilstrekkelig høyt på himmelen når satellitten passerer. Disse snøkartene er derfor ikke tilgjengelige om vinteren. Dette er indikert med de grå områdene i figuren.

 

Figuren over til venstre viser snøkartet for 28. mai 2020. De optiske instrumentene kan ikke se gjennom skyer. De fleste dager vil større eller mindre deler av landet være skydekket (vist med grått). For å kunne beregne andelen snødekt areal lages derfor skyfrie mosaikker, hvilket betyr at for områder som er skyet i dagens kart letes det bakover i tid til siste skyfrie tilstand. Skyfri mosaikk for 28. mai 2020 vises til høyre.

Figuren under viser en sammenlikning av snødekket 28. mai 2020 med 28. mai 2019:

Her er snødekket for 2019 vist med lilla og plottet oppå snødekket for 2020, som er vist med hvitt. Både i nord og sør er snødekket betydelig større i år enn for samme tid i fjor.

Om vi ser på Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) er situasjonen 28. mai 2020 som vist av figuren under. Over 90% av regionen er fortsatt snødekt. Dette er ikke så ulikt 2017 som også hadde høyt snødekke på denne tiden av våren, men langt mere enn for 2016, 2018 og 2019. 

Figuren under viser situasjonen for Sør-Norge med data fram til 28. mai. Fram til midten/slutten av april utmerket ikke 2020 seg veldig (i snødekningsgrad, vel og merke) fra andre nylige år, men til sammenlikning har det i første halvdel av mai gått vesentlig tregere å få snøfritt areal.

Det er viktig å være klar over at disse kurvene ikke sier noe om snødybden, kun om hvor stor andel av et areal som er snødekt. Mange deler av landet har hatt over gjennomsnittet mye snø denne vinteren, og det vil naturlig nok ta lengre tid før bakken er fri for snø. Figuren under viser 4 eksempler på meteorologiske målestasjoner som har hatt store snømengder i år sammenliknet med tidligere år.

I disse figurene viser blå linje denne vinterens snødybde, mens grå linje viser gjennomsnitt for tidligere observerte vintre, og det lysegrå området viser hvor 95% av observasjonene har ligget. 3 av disse eksemplene er hentet fra Troms og Finnmark, mens målestasjonen Grotli ligger helt vest i Innlandet fylke. Observerte snødybder for en rekke plasser i landet kan ses her. Snøkartene og snødekkefigurene oppdateres også daglig på cryo.met.no.