Klimaindikatorer for sjøis

Regional (Svalbard) sjøis

Global sjøis (fra EUMETSAT OSI SAF)
Nordlig halvkule Sørlig halvkule
Daglige kurver

Alle månedene siden 1979

Tendens for forrige måned

Tendens for denne måned

Rangering av månedlig sjøisutbredelse
Nordlige halvkule Sørlige halvkule

Rangeringsfigur for sjøisutbredelse (link)

Tilsvarende figur for sjøisareal (link)

Rangeringsfigur for sjøisareal (link)

Rangeringsfigur for sjøisutbredelse (link)

Tilsvarende figur for sjøisareal (link)

Rangeringsfigur for sjøisareal (link)

Globalt

Rangeringsfigur for sjøisutbredelse (link)

Tilsvarende figur for sjøisareal (link)

Rangeringsfigur for sjøisareal (link)

 

Havis er en ikonisk indikator for klimaendringer. Havisen har blitt overvåket daglig siden slutten av 1970-tallet med bruk av satellittdata, men også tidligere satellittdata og observasjoner fra ship fra noen områder finnes. 

På denne siden samler vi noen av havisindikatorene som Meteorologisk institutt lager. Indikatorene dekker enkelte regioner (f.eks. rundt Svalbard) eller hele hemisfærer. Flere av disse dataene lager Meteorologisk institutt på vegne av (og i sambarbeid med) andre tjenester eller aktører som EUMETSAT OSI SAF, EU's Copernicus CMEMS og C3S, ESA CCI, og Istjenestene fra USA og Russland.

Definisjoner

  • Sjøiskonsentrasjon (forkortes ofte med SIC for "Sea Ice Concentration") er den andelen av et definert område (gridcelle) som er dekket med sjøis. Det kalles også havisarealfraksjon.
  • Sjøisutbredelse (forkortes ofte med SIE for "Sea Ice Extent") er det havområdet som er dekket med en betydelig mengde sjøis. For tidsserier basert på passive mikrobølgedata er det vanlig å definere sjøisutbredelsen som det havområdet som har mer enn 15% sjøiskonsentrasjon. I iskartene fra Istjenesten gjøres det derimot rede for all påvist havis. SIE har enhet km2.
  • Sjøisareal (forkortes ofte med SIA for "Sea Ice Area") er det havområdet som er dekket med sjøis, i henhold til SIC. SIA har enheten km2 og er generelt mindre enn SIE. Se også relaterte FAQ (engelsk) på NSIDC her.
  • Vår klimatologiske referanseperiode er 1981-2010.

Data

Sjøisdataene som brukes i våre sjøisindikatorer kommer fra to kilder:

  1. Arkivet med navigasjonskart ved METs Istjeneste. Disse dateres tilbake til 1967, og dekker det europeiske arktiske domenet. Et område rundt Svalbard (0 - 40° E, 72 - 85° N) blir trukket ut for å bygge indikatorene vist her.
  2. Klimadataseriene til EUMETSAT OSI SAF SIC. Disse dateres tilbake til 1979, og dekker begge polare regioner. Indikatoren kombinerer klimadataserier (CDR-er), såkalte interim CDR-er, og operasjonelle data.